Podmínky soutěže

 

I. Obecná ustanovení


Organizátorem soutěže (dále jen "soutěž") je AGRO-LA, spol. s r.o., IČO 46682325 (dále jen "organizátor"). Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání soutěžní odpovědi dle těchto pravidel. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním soutěžního e-mailu s odpověďmi a kontaktem se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.


II. Průběh soutěže


Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel.


Soutěž začíná dnem 5.2.2016 zveřejněním na stránkách www.jogurtyveskle.cz/soutez a končí 31.5.2016 ve 23:59 hod.


Víčka od jogurtů a zákysů AGRO-LA posílejte na adresu: Alistra s.r.o., Čéčova 625/26, České Budějovice, 370 04. Víčka posílejte v krabicích, nebo pytlech a vždy připište o jakou třídu a školu se jedná a kolik víček do soutěže posíláte. Organizátor nezařadí do soutěže víčka došlé po 31.5.2016. Vyhodnocení soutěže proběhne začátkem června 2016, po spočítání došlých víček.

Vítězové soutěže budou uveřejněni na stránkách www.jogurtyveskle.cz/soutez a na našem Facebooku.


Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.


III. Ceny


Ceny výhercům věnuje organizátor. Seznam cen je uveden na www.jogurtyveskle.cz/soutez/vyhry/. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

 

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů


Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a příjmení a kontaktních údajů účastníků soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherců soutěže na těchto webových stránkách a ve svých propagačních materiálech v tištěné i elektronické podobě.

Kontaktní údaje účastníků soutěže nebudou zveřejněny a slouží pouze pro potřebu organizátora. Organizátor je oprávněn použít kontaktní údaje k informování účastníků o výsledcích soutěže.